Press "Enter" to skip to content

Articolo taggato sotto “Giuseppi”

Quartine per Giuseppi

Giuseppi! ma daveru sta riciennuca iu ci puozzu jiri allu travagghiu,ma quannu sientu l’arma mia ‘n subbugghiusi mi nni vaju ara Missa fazzu sbagghhiu? Giuseppi! mi crirria ca veramentitu eri picca picca timuratu,ca di l’Italia eri ‘nnamuratu.Mannaia a mmia! A quannu l’haju pinsatu! Na cosa ti la dicu onestamenti,frattantu vaju allu fragu e fazzu un tuffu,a mmia mi pari veramenti buffu,chin’è ca ti lu conza ddu gran ciuffu?